బుల్ బుల్-2

నాలుగు రోజులు రావడం ఆలస్యం అయిందని అలిగి మొహం పక్కకి తిప్పుకోకు – వొక్క నువ్వు నా ఏకైక వసంతం! పంజరం ఊచలకి తాకిన వాయు శబ్ధం పచ్చిగా భయపెడ్తోంది! వొక్కసారంటే వొక్కసారికి నిద్రలో నించి అయినా సరే చిర్నవ్వి పో! ఇలా పీడ కలల్తో ఉన్మత్తంగా ఆయువుని బాకీలా తీర్చుతున్నాను! బుల్ బుల్! పాట పాడు ! వందల చలిరాత్రులు వేన వేల రోహిణీ గ్రీష్మాల్లా ఉడికిపోతూ నిర్నిద్రిస్తున్నాను బుల్ బుల్ ! వొక్కసారి ముద్దాడిపో…Continue reading బుల్ బుల్-2

Chitrangi

This night Godavari is flowing Like the unseen moonshine In darkness And like the vaporous Sighs of my beauty. Out side the curtain, I hear The flutter of pigeon’s wings. In my inner heart, There are tunes of sarangi   The door is ajar. Floor’s gazing at the door.   I’m the crop of a…Continue reading Chitrangi

Romance

Somewhere inside me, Like a tiger in a cave, Is lurking the molten iron. It doesn’t mould into a cast. Where’s the world going? No one knows. But closing my eyes, Here I am. This is enough for me.

Old cot

When I writhed In umpteen sleepless lonely oceans, You stood by my side.   How many times didn’t I see you Sighing, sobbing And shedding tears along with me?   O my old companion! I’m affluent now. If the olden days of Penury and hunger return, I will sell you away shamelessly.